خدمات پشتیبانی چه زمانی در دسترس است؟

خدمات پشتیبانی به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته و ۳۶۵ روزسال، حتی در روزهای تعطیل رسمی، در دسترس شما خواهد بود. به دلیل کاهش درخواست‌ها و تیکت‌ها در ساعات غیرکاری و شیفت‌ شب همچنین روزهای تعطیل، نحوه بررسی تیکت‌ها به صورت زیر می‌باشد:


تیکت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و راهنمایی، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت کم و معمولی، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت زیاد، روزهای شنبه تا پنجشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۸ تا ۱۷
تیکت‌های با درجه اهمیت اورژانسی(فوری)، ۳۶۵ روز سال و در ۲۴ ساعت شبانه‌روز
تیکت‌های مربوط به خدمات درخواست توسعه، روزهای شنبه تا چهارشنبه غیرتعطیل، از ساعت ۹ تا ۱۴